Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:824/10
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.07.2022
Čas:08:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Topoľčany
Obec:Veľké Ripňany
Katastrálne územie:Veľké Ripňany
Číslo listu vlastníctva:994

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
15/2260zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
16/1426záhradazáhrada
16/2403záhradazáhrada
17694záhradazáhrada
19151zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
20/153zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
21/1395záhradazáhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
5915/2rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
SUCHÁŇ Jozef r. Sucháň a Margita SUCHÁŇOVÁ r. SedlárováŠurianky č. 101, Šurianky 951 261/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:39200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:39200.00
Výška zábezpeky:19600.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 82410
Najnižšie podanie:39200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 82410
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydražených nehnuteľností vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: S výnimkou prechodu vlastníckeho práva k draženým nehnuteľnostiam neprechádzajú na vydražiteľa žiadne závady ani úžitky z draženej nehnuteľností.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.07.202211:30v mieste nehnuteľností v obci Veľké Ripňany

Ďalšie informácie

Stavba zapísaná Okresným úradom Topoľčany na liste vlastníctva číslo 994 okres Topoľčany, obec Veľké Ripňany, katastrálne územie Veľké Ripňany – rodinný dom so súpisným číslom 63 na parcele 19, nie je predmetom dražby a to z dôvodu, že táto stavba bola odstránená a už neexistuje. Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.