Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1041/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.07.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Kazimír
Katastrálne územie:Veľký Kazimír
Číslo listu vlastníctva:178

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
170767zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
16317010rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Smerek JánKazimír 1631/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5877.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5877.00
Výška zábezpeky:2938.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Najnižšie podanie:5877.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.06.202210:00Kazimír 163

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční na základe telefonického prihlásenia sa na ohliadku súdnemu exekútorovi najneskôr 6. júla 2022 do 15.00 hod. č.t.: 055/6780565