Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:74EX 454/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Jurina Marián
Ulica:Ul. Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.08.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žarnovica
Obec:Hrabičov
Katastrálne územie:Hrabičov
Číslo listu vlastníctva:381 a 390

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
688108zastavaná plocha a nádvorie
689402zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
13768810rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kosora Vladimír r. Kosora RSDr.Hrabičov 1371/1 a 1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7400.00
Výška zábezpeky:3700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK86 0200 0000 0015 4484 9402, VS 4542020
Najnižšie podanie:7400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK86 0200 0000 0015 4484 9402, VS 4542020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po dohode s pracovníkom ex. úrad na tel.č. 047/4511961.