Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:130EX 387/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pekár Ľubomír
Ulica:P.Pázmáňa 49/3
PSČ + Obec:92701 Šaľa

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.07.2022
Čas:12:00

Miesto konania dražby

Ulica:P. Pázmáňa 49/3
PSČ + Obec:92701 Šaľa

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Topoľčany
Obec:Topoľčany
Katastrálne územie:Topoľčany
Číslo listu vlastníctva:3292

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
164552449bytový dom 46 b.j.
164552459bytový dom 46 b.j.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tonková Estera r. KarvayováĽ. Fullu 2699/4, 955 03 Topoľčany1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:30000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:30000.00
Výška zábezpeky:15000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6611110000006715716034
Najnižšie podanie:30000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6611110000006715716034
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ je povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto vecné bremená: - Vecné bremeno – právo doživotného užívania bytu č. 30/II v prospech darcu Jozefa Karvaya rod. Karvaya nar. 11.03.1955 na základe zmluvy V 47/09-153/09; V 367/10-405/10 - Vecné bremeno – povinnosť vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č. 1645 na parc.č. 5244,5245 strpieť a právo spoločnosti Axalnet Core s.r.o. Topoľčany IČO: 44780788 ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehnuteľnostiach podľa § 69 zák.č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách -Z 3066/10-1907/10;
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.07.202211:00Topoľčany, s.č.1645, byt č. 30, vchod H, 2.p. ( LV č. 3292 )

Ďalšie informácie

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve : 81 / 10000 Dražobnú zábezpeku uhraďte prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Šaľa, č.ú.: SK6611110000006715716034, variabilný symbol: 38720. Neúspešnému záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom bude zábezpeka vrátená bankovým prevodom v lehote najneskôr 7 dní od termínu dražby. Dražobnú zábezpeku ste povinní zložiť tak, aby bola najneskôr dňa 19.07.2022 do 16.00 hod. pripísaná na účet súdneho exekútora v zmysle ust. § 339 ods.2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa táto povinnosť považuje za splnenú pripísaním na účet súdneho exekútora v jeho banke. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Pred dražbou je potrebné preukázať sa dokladom o zložení dražobnej zábezpeky. Zaplatenie najvyššieho podania : Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, ktorá sa začína dňom udelenia príklepu na účet súdneho exekútora vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Šaľa, č.ú.: SK6611110000006715716034, variabilný symbol: 38720. Na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom dražby viaznu vecné bremená: - Vecné bremeno – právo doživotného užívania bytu č. 30/II v prospech darcu Jozefa Karvaya rod. Karvaya nar. 11.03.1955 na základe zmluvy V 47/09-153/09; V 367/10-405/10 - Vecné bremeno – povinnosť vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č. 1645 na parc.č. 5244,5245 strpieť a právo spoločnosti Axalnet Core s.r.o. Topoľčany IČO: 44780788 ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehnuteľnostiach podľa § 69 zák.č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách -Z 3066/10-1907/10; Vydražiteľ je povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto vecné bremená: - Vecné bremeno – právo doživotného užívania bytu č. 30/II v prospech darcu Jozefa Karvaya rod. Karvaya nar. 11.03.1955 na základe zmluvy V 47/09-153/09; V 367/10-405/10 - Vecné bremeno – povinnosť vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č. 1645 na parc.č. 5244,5245 strpieť a právo spoločnosti Axalnet Core s.r.o. Topoľčany IČO: 44780788 ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehnuteľnostiach podľa § 69 zák.č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách -Z 3066/10-1907/10; Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. Vyzývam všetky osoby , ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok, a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Čas a miesto obhliadky na mieste nehnuteľnosti 06.07.2022 o 11:00 hod. Vyzývam povinného, aby v určenom čase a mieste obhliadky umožnil záujemcom obhliadku, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. P o u č e n i e: Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný žiaden opravný prostriedok a ani námietky.