Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:409EX 897/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Korim Juraj
Ulica:Duklianskych hrdinov 2473
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.07.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Duklianskych hrdinov 2473
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Lemešany
Katastrálne územie:Lemešany
Číslo listu vlastníctva:1208

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5316359Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hudák CyrilLemešany 4541/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2810.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:1405.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK300900000000510974266
Najnižšie podanie:1405.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK300900000000510974266
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak. (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady: Vecné bremeno zo zákona v zmysle § 151 OZ a zák. 79/1957 Zb. a následne podľa zák. č. 656/2004 Z.z. v prospech Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 24 Bratislava, IČO: 35829141 spočívajúce v práve uloženia nadzemného el. vedenia 400KV, v práve a trpení prechodu ochranného pásma vedenia podľa GP č. 72/2002 na parcele č. 531.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.07.202210:00Janovík - Lemešany

Ďalšie informácie

Okrem vyššie uvedenej nehnuteľnosti sa bude dražiť: trvalý trávny porast – par. číslo: 759, o výmere 5 911 m2, zapísanej na LV č. 263, kat. územie Janovík , Obec Janovík v spoluvlastníckom podiele ½, trvalý trávny porast – par. číslo: 761/2, o výmere 576 m2, zapísanej na LV č. 263, kat. územie Janovík , Obec Janovík v spoluvlastníckom podiele ½, evidované Okresným úradom Prešov - kat. odbor. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti v podiely za kat. územie Lemešany a kat. Janovík je 2 810,00 EUR. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Právo dražiť nemajú osoby uvedené v § 144 ods. 3 Exekučného poriadku v platnom znení ( ďalej EP ). Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, kým exekútor neudelí príklep. Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 15 dní, ktorá sa začína dňom udelenia príklepu na účet súdneho exekútora a to tým istými spôsobmi ako dražobnú zábezpeku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Veritelia povinného sa vyzývajú, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti s upozornením, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať. Vyzýva sa povinný, aby v čase určenom v tejto vyhláške umožnil prípadným záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností. Na účely obhliadky je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby s upozornením, že inak sa také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora, prípadne v hotovosti alebo šekom, sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom ( § 166 EP ). Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti (§ 143 ods. 1 EP). Opätovná dražba sa však nekoná, ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie pred jej vykonaním. Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75% najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 EP. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods. 1 EP je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas. Táto náhrada pripadne do rozdeľovacej podstaty. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou, telefonicky na telefónnom čísle 057/4462350 alebo elektronicky na e-mailovej adrese juraj.korim@ske.sk.