Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:345EX 42/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Závodský Martin
Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.07.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. Ružinov
Katastrálne územie:Ružinov
Číslo listu vlastníctva:3931

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
15307/2649ostatná plocha
15307/272064zastavaná plocha a nádvorie
15307/286ostatná plocha

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1602715307/27nebytový priestor č. 1garážové státie č. 29 v suteréne

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kramáreková Beáta, nar. 28.06.1979Bajkalská 29C, 82101 Bratislava1/46

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:19200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:19200.00
Výška zábezpeky:9600.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4511000000002627252163
Najnižšie podanie:19200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4511000000002627252163
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva – žiadne takéto závady nie sú známe. Upozorňujem záujemcov, že tretia osoba tvrdí, že má k draženej nehnuteľnosti nájomné právo na základe nájomnej zmluvy zo dňa 02.07.2018. Súdnemu exekútorovi bola predmetná nájomná zmluva predložená a vyplýva z nej, že nájomný vzťah bol uzatvorený do 30.06.2019. Tretia osoba, ktorá o seba tvrdí, že je nájomcom napriek výzvam exekútora nepredložila dodatky k nájomnej zmluve, ktorými by bol nájomný vzťah predĺžený. Podľa ust. § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov musí mať nájomná zmluva písomnú formu. To sa vzťahuje i na jej prípadné dodatky. Nemožno teda brať do úvahy prípadné ústne dojednanie predĺženia nájmu. Súdny exekútor má za to, že (domnelý) nájomca neuniesol dôkazné bremeno preukázania trvania nájmu, preto súdny exekútor na túto závadu neprihliada.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie – žiadne takéto závady nie sú známe. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.07.202210:00Bajkalská 29C, 82101 Bratislava

Ďalšie informácie

Jedná sa o spoluvlastnícky podiel 1/46 na nebytovom priestore č. 1 v bytovom dome súp. č. 16027 Bajkalská 29/C, 29/D, 29/E, ktorý zodpovedá garážovému státiu č. 29 v suteréne bytového domu.