Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:406EX219/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Cicuttová Alexandra
Ulica:Hollého 23
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.07.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hollého 23
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Mostová
Katastrálne územie:Mostová
Číslo listu vlastníctva:794, 1176, 872, 1175, 1237

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
873403orná pôdana LV 794
685/3687orná pôdana LV 1176
7231790orná pôdana LV 1176
871/11320orná pôdana LV 872
872/1012875orná pôdana LV 872
872/2011740orná pôdana LV 872
871/21316orná pôdana LV 1175
872/1022624orná pôdana LV 1175
872/2021588orná pôdana LV 1175
724/12474orná pôdana LV 1237

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Molnár ZsoltHorné Saliby 6371/12

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12427.87
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:6213.94
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7309000000005051673814
Najnižšie podanie:12427.87
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7309000000005051673814
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný v zmysle ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku prevziať bez započítania na najvyššie podanie povinný neuviedol. Závady, ktoré je vydražiteľ povinný v zmysle ust. § 153 ods. 2 Exekučného poriadku prevziať so započítaním na najvyššie podanie (vecné bremená), si môže prihlásiť do rozvrhu výťažku a budú uspokojené v súlade s ust. § 157 ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku. Na základe znaleckého posudku neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ustanovenia o ujatí sa držby vydraženej nehnuteľnosti: Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať držby vydražených nehnuteľností. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností po zaplatení najvyššieho podania v ustanovenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.07.202209:00podľa LV - Galanta, Mostová

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľností ako súboru vecí určená - znaleckým posudkom č. 6/2022 zo dňa 14.04.2022 vypracovaným RNDr. Bergendi František, odbor poľnohospodárstvo, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy a znaleckým posudkom (určená na sumu 2.204,90 € za LV 872 – parcela č. 871/1 a 872/201; LV 1175 – parcela č. 871/2 a 872/202; LV 1176 a LV 1237) a - znaleckým posudkom č. 58/2022 zo dňa 02.05.2022 znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie oceňovanie nehnuteľností Ing. Mária Gašpieriková (určená v sume 10.222,90 € za LV 794; LV 872 – parcela č. 872/101; LV 1175 – parcela č. 872/102), je zaokrúhlene celkovo vo výške 12.427,87 €. Všeobecná hodnota nehnuteľností jednotlivo podľa čísla LV bola určená nasledovne: - LV 794 vo výške 361,36 € - LV 1176 vo výške 787,07 € - LV 872 vo výške 5.479,94 € - LV 1175 vo výške 5.013,29 € - LV 1237 vo výške 786,11 € Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom vyčíslených ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; („prihlášky pohľadávok“ žiadam zaslať v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh); 2. veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Upozornenie Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu ho uplatniť len ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Poučenie Proti dražobnej vyhláške nie sú prípustné námietky, ani žiadny opravný prostriedok.