Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:141 EX 314/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rojčeková Margita
Ulica:A. Kmeťa 11
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.07.2022
Čas:08:00

Miesto konania dražby

Ulica:A. Kmeťa č. 11
PSČ + Obec:01001 Zilina 1

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Námestovo
Obec:Zákamenné
Katastrálne územie:Zákamenné
Číslo listu vlastníctva:27, 572, 5258, 6939

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5018/2589orná pôdaLV č. 27
4985/21539orná pôdaLV č. 572
4992/1227lesný pozemokLV č. 572
4993/11340orná pôdaLV č. 572
49944891orná pôdaLV č. 5258
49951281orná pôdaLV č. 5258
5026/11216trvalý trávny porastLV č. 5258
50296797orná pôdaLV č. 6939
5030487trvalý trávny porastLV č. 6939
50331690orná pôdaLV č. 6939

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Franek Albín, nar. 14.08.1968Farský briežok 846/50, 029 56 ZákamennéLV č. 27 (5/6),LV č. 572 (1/1),LV č.5258 (5/6),LV č.6939 (14/16)

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3810.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3810.00
Výška zábezpeky:1905.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK09 0900 0000 0051 8377 3155
Najnižšie podanie:3810.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK09 0900 0000 0051 8377 3155
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z týchto dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí sa príklep jemu. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.07.202208:00dražené nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Po zložení zábezpeky exekútor vyzve záujemcov, aby dražili nehnuteľnosti ako celok. Najmenší rozdiel medzi navzájom nasledujúcimi ponukami je 100 EUR. Pokiaľ nebude na predmet dražby ako celok urobené ani najnižšie podanie tak sa budú postupne dražiť nehnuteľnosti v nasledovnom poradí, pričom najnižšie podanie je určené v súlade so znaleckým posudkom, a to s nasledovnou výškou minimálneho rozdielu medzi podaniami: Poradie dražených nehnuteľnosti LV (k.ú.: Zákamenné) a podiel povinného Parcelné číslo pozemku Podiel povinného Najnižšie podanie určené znaleckým posudkom (EUR) Výška zábezpeky (1/2 najnižšieho podania Minimálny rozdiel medzi podaniami 1 27 5018/2 5/6 202,21 101,11 20 2 572 4985/2 1/1 594,23 297,12 50 3 572 4992/1 1/1 47,76 23,88 10 4 572 4993/1 1/1 107,67 53,84 20 5 5258 4994 5/6 689,78 344,89 50 6 5258 4995 5/6 91,48 45,74 10 7 5258 5026/1 5/6 79,24 39,62 10 8 6939 5029 14/16 1368,09 684,05 100 9 6939 5030 14/16 33,86 16,93 10 10 6939 5033 14/16 593,52 296,76 20 Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiť nemôže exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vydražiteľ uvedený v ust. § 143 ods. 1 EP a ani ten, komu nadobudnúť vec bráni osobitný predpis. Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, kým exekútor neudelí príklep. Výška ceny vydraženej nehnuteľnosti nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z týchto dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí sa príklep jemu. O udelení príklepu spíše exekútor zápisnicu. Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Súd rozhodne o schválení príklepu do 30 dní od doručenia žiadosti exekútora na schválenie príklepu. Rozhodnutie súdu o príklepe doručí exekútor oprávnenému, povinnému, vydražiteľovi a tomu, kto vzniesol proti udeleniu príklepu námietky (§ 147 EP). Právoplatné rozhodnutie súdu o príklepe doručí súd miestne príslušnému okresnému úradu na zápis do katastra nehnuteľností spolu so zápisnicou o udelení príklepu.