Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:620/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Polák Stanislav
Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.08.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Turčianske Teplice
Obec:Sklené
Katastrálne územie:Sklené
Číslo listu vlastníctva:280

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
8391397zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
35383920budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Vladimír MalýPod hájom 193/21/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3500.00
Výška zábezpeky:1750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Najnižšie podanie:3500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.08.202210:00Skle

Ďalšie informácie

Pre viac info volať t.č. 0903 497 533