Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 1526/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.08.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Prešov
Katastrálne územie:Prešov
Číslo listu vlastníctva:4008

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
337360Zastavaná plocha a nádvoriepodiel povinného vo výške 1/3

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
321133720Iná budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jalč Adam r. JalčČapajevova 12531/63, 080 01 Prešov1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:39000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:39000.00
Výška zábezpeky:19500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 15262021
Najnižšie podanie:39000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 15262021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.08.202216:00Suchomlynská 3211/9, 080 01 Prešov

Ďalšie informácie