Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1681/15-P
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dulina Rudolf
Ulica:ul. Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.07.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ľ. Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Bardejov
Obec:Nižná Polianka
Katastrálne územie:Nižná Polianka
Číslo listu vlastníctva:475

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
34247393orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
TKÁČ, s.r.o.Nižná Polianka 110, 086 361/190
TKÁČ, s.r.o.Nižná Polianka 110, 086 369/114
TKÁČ, s.r.o.Nižná Polianka 110, 086 367/114
TKÁČ, s.r.o.Nižná Polianka 110, 086 361/114
TKÁČ, s.r.o.Nižná Polianka 110, 086 361/38
TKÁČ, s.r.o.Nižná Polianka 110, 086 3637/1140

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4260.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4260.00
Výška zábezpeky:2130.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 0900 0000 0005 5037 5923
Najnižšie podanie:4260.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK94 0900 0000 0005 5037 5923
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle príslušných ustanovení Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v zmysle príslušných ustanovení Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.07.202212:00Nižná Polianka- v mieste, kde sa predmené nehnuteľnosti nachádzajú

Ďalšie informácie