Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 40/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Špička Jaroslav
Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.08.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Kežmarok
Obec:Veľká Lomnica
Katastrálne územie:Veľká Lomnica
Číslo listu vlastníctva:LV 1675

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1508/12825Orná pôda
1508/22913Orná pôda
1500/14203Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mária Brílová058 01 Poprad12/108

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:16651.57
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:16651.57
Výška zábezpeky:8325.78
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK47 11 0000 0000 2927 90 8574
Najnižšie podanie:16651.57
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK47 11 0000 0000 2927 90 8574
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli súdnym znalcom zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti – bez závad.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.07.202214:00Veľká Lomnica

Ďalšie informácie

Nehnuteľnosti sa budú dražiť tak ako sú uvedené na liste vlastníctva jednotlivo. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom je spolu 16.651,57 EUR, po zaokrúhlení 16.700,- EUR. Výška dražobnej zábezpeky a najnižšie podanie podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku je: parcela č. 1508/1 najnižšie podanie 7.972,78 €, dražobná zábezpeka 3.986,39€ parcela č. 1508/2 najnižšie podanie 8.221,13 €, dražobná zábezpeka 4.110,56€ parcela č. 1500/1 najnižšie podanie 457,66 €, dražobná zábezpeka 228,83€