Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 14/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.08.2022
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Prešov
Katastrálne územie:Solivar
Číslo listu vlastníctva:1106

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1426/14678orná pôda
16191508orná pôda
17214614orná pôda
17891834orná pôda
1921407orná pôda
20182792orná pôda
23006783orná pôda
23013987orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Pulík Martin r. PulíkPod Hrádkom 1116/1, 08005 Prešov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:51675.12
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:51675.12
Výška zábezpeky:25837.56
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 142019
Najnižšie podanie:51675.12
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 142019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.08.202214:00Mesto Prešov

Ďalšie informácie