Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:289EX 137/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hovanová Barbora
Ulica:Gorkého 8
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.09.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Gorkého 8
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Spišská Nová Ves
Obec:Hrabušice
Katastrálne územie:Hrabušice
Číslo listu vlastníctva:2172, 1467

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
908/1068zastavané plochy a nádvoriazapísané na LV č. 2172
906156zastavané plochy a nádvoriazapísané na LV č. 1467

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
103906obytný domzapísané na LV č. 1467, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 2483/10000
byt č. 1na 1. poschodí obytného domuzapísané na LV č. 1467

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
LV č. 2172: Gadová Adriana r. GadováHlavná 103/62, Hrabušice, PSČ 053 15, SR1/1
LV č. 1467: por. č. 2 Gádová Adriana r. GádováHlavná 103/62, Hrabušice, PSČ 053 15, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:38100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:38100.00
Výška zábezpeky:19050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK59 1100 0000 0026 2284 1903, variabilný symbol 1372018
Najnižšie podanie:38100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK59 1100 0000 0026 2284 1903, variabilný symbol 1372018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:znaleckým posudkom neboli určené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci. O tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli, a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu (§ 150 Exekučného poriadku).
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.09.202213:00v mieste, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť na exekútorskom úrade na telefónnom čísle 053/4411862 alebo na mailovú adresu: barbora.hovanova@ske.sk najneskôr do 19.9.2022 do 14:00 hod.

Ďalšie informácie

Zábezpeku určujem zložiť na účet súdneho exekútora č. SK59 1100 0000 0026 2284 1903, VS 1372018, ktorý je vedený v banke Tatra banka a.s. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do 26.09.2022 do 9:00 hod. bude zábezpeka pripísaná na účet exekútorského úradu. Záujemca je povinný pred začatím dražby preukázať zloženie zábezpeky na určený účet potvrdením z banky. Bez zloženia zábezpeky v uvedenom termíne prípadný záujemca nebude pripustený na dražbu. Záujemcom o kúpu nehnuteľností, ktorí nehnuteľnosť nevydražia na dražbe, bude zložená zábezpeka vrátená v lehote 3dní od konania dražby na číslo účtu, ktoré oznámia písomne exekútorskému úradu.