Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:308/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Balaškó Peter
Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.08.2022
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hubranovo

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Zlaté Moravce
Obec:Kňažice
Katastrálne územie:Kňažice
Číslo listu vlastníctva:190

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
439/2627záhrada
439/3470zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
607439/3Rodinný Dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Šabová Eva r. ŠabováLužná 607/2, Žitavany, PSČ 951 97, SR1/10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4800.00
Výška zábezpeky:2400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Najnižšie podanie:4800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie či iné závady neboli súdnym exekútorom alebo znalcom zistené žiadne, ich hodnota je 0,- €.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.08.202209:30v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 5.8.2022 hod. o 9.30 v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza/toto miesto je verejne dostupné/, v prípade vopred oznámeného záujmu o ohliadku oznámeného emailom na euhurbanovo@euhurbanovo.sk 3 pracovné dni pred konaním ohliadky, pozemok je verejne prístupný. Záujemcom je možné zaslať znalecké posudky vo forme PDF na email. Originály posudkov sú dostupné u exekútora k nahliadnutiu v deň konania dražby. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku.