Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 601/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.08.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Dražkovce, Martin
Katastrálne územie:Dražkovce, Martin
Číslo listu vlastníctva:149, 4009, 7624, 7361

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
921864Trvalé trávne porastyna LV č. 149, k.ú. Dražkovce, v podiele 1/6
1181083Orná pôdana LV č. 149, k.ú. Dražkovce, v podiele 1/6
1422201Trvalé trávne porastyna LV č. 149, k.ú. Dražkovce, v podiele 1/6
28/52338Trvalé trávne porastyna LV č. 4009, k.ú. Martin, v podiele 3/60
29/914085Orná pôdana LV č. 4009, k.ú. Martin, v podiele 3/60
3493/1385Orná pôdana LV č. 7624, k.ú. Martin, v podiele 3/120
250/21049Orná pôdana LV č. 7361, k.ú. Martin, v podiele 3/120

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Valéria ŠtálikováTomčianska cesta 927/18, Martin1/6, 3/60, 3/120, 3/120

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5670.75
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:2835.38
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 60121
Najnižšie podanie:5670.75
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 60121
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Znalec určil všeobecnú cenu nehnuteľností nasledovne: VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 149, v podiele 1/6 Obec: Dražkovce Katastrálne územie: Dražkovce Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor parc. KNE č. 92 – trvalé trávne porasty o výmere 1864 m2, v podiele 1/6 311,72 EUR parc. KNE č. 118 – orná pôda o výmere 1083 m2, v podiele 1/6 756,02 EUR parc. KNE č. 142 – trvalé trávne porasty o výmere 2201 m2, v podiele 1/6 368,08 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4009, v podiele 3/60 Obec: Martin Katastrálne územie: Martin Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor parc. KNE č. 28/5 – trvalé trávne porasty o výmere 2338 m2, v podiele 3/60 85,45 EUR parc. KNE č. 29/9 – orná pôda o výmere 14085 m2, v podiele 3/60 3.571,04 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7624, v podiele 3/120 Obec: Martin Katastrálne územie: Martin Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor parc. KNE č. 3493/1 – orná pôda o výmere 385 m2, v podiele 3/120 155,30 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7361, v podiele 3/120 Obec: Martin Katastrálne územie: Martin Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor parc. KNE č. 250/2 – orná pôda o výmere 1049 m2, v podiele 3/120 423,14 EUR Spolu určil všeobecnú hodnotu vyššie uvedených nehnuteľností, ktorá je zároveň podľa § 142 ods. 2 EP najnižším podaním vo výške 5.670,75 EUR, slovom päťtisícšesťstosedemdesiat eur sedemdesiatpäť centov. Výška dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka je určená vo výške 50% zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom, t. j. 2.835,38 EUR, slovom dvatisícosemstotridsaťpäť eur tridsaťosem centov. Pri dražbe nehnuteľností jednotlivo bude dražobná zábezpeka nasledovná: VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 149, k.ú. Dražkovce, v podiele 1/6 parc. KNE č. 92 – trvalé trávne porasty o výmere 1864 m2, v podiele 1/6 155,86 EUR parc. KNE č. 118 – orná pôda o výmere 1083 m2, v podiele 1/6 378,01 EUR parc. KNE č. 142 – trvalé trávne porasty o výmere 2201 m2, v podiele 1/6 184,04 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4009, k.ú. Martin, v podiele 3/60 parc. KNE č. 28/5 – trvalé trávne porasty o výmere 2338 m2, v podiele 3/60 42,73 EUR parc. KNE č. 29/9 – orná pôda o výmere 14085 m2, v podiele 3/60 1.785,52 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7624, k.ú. Martin, v podiele 3/120 parc. KNE č. 3493/1 – orná pôda o výmere 385 m2, v podiele 3/120 77,65 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7361, k.ú. Martin, v podiele 3/120 parc. KNE č. 250/2 – orná pôda o výmere 1049 m2, v podiele 3/120 211,57 EUR