Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 902/17
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.08.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Kysucké Nové Mesto
Obec:Povina
Katastrálne územie:Povina
Číslo listu vlastníctva:85

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
405244zastavaná plocha a nádvoriev podiele 1/4
406258záhradav podiele 1/4

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
34540510Dom čs 345, v podiele 1/4

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Peter VrábelPovina 345, Povina1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:30.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:21000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:15750.00
Výška zábezpeky:7875.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 90217
Najnižšie podanie:15750.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 90217
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vecné bremeno, ťarchu doživotného práva v prospech Jána Potockého, nar. 18.06.1942 (zomrel) a Márie Potockej, rod. Kocúrovej, nar. 01.10.1948.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadku dražených nehnuteľnosti sa bude konať na základe predchádzajúcej dohody so súdnym exekútorom v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk.