Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 284/2019
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dlhopolcová (Birková) Michala
Ulica:Lazovná 20
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.08.2022
Čas:11:30

Miesto konania dražby

Ulica:Lazovná 20
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Krupina
Obec:Sebechleby
Katastrálne územie:Sebechleby
Číslo listu vlastníctva:2452

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1226/1220880Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
GEO Sebechleby s.r.o., IČO: 36869961Svätotrojičné námestie 20, 963 01 Krupina1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:59717.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:29858.50
Výška zábezpeky:14929.25
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3502000000003210003051 VS 28419
Najnižšie podanie:29858.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3502000000003210003051 VS 28419
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ v zmysle § 153 ods. 1 Exekučného poriadku povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené. Závady, ktoré vydražiteľ v zmysle § 153 ods. 2 Exekučného poriadku prevezme so započítaním na najvyššie podanie ( vecné bremená ) na základe znaleckého posudku neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže u j a ť d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.08.202210:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

V y z ý v a m : 1. Všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listami (v dvoch vyhotoveniach), inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov, 2. Veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania, 3. Oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. U p o z o r n e n i e : Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. P o u č e n i e : Proti dražobnej vyhláške nie sú prípustné námietky ani žiadny opravný prostriedok.