Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 862/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pračková Bronislava
Ulica:ul. Cyrila a Metoda 22
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.08.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Cyrila a Metoda 22
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Brezno
Obec:Závadka nad Hronom
Katastrálne územie:Závadka nad Hronom
Číslo listu vlastníctva:3098, 3097

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1116/4210zastavaná plocha a nádvorieLV č. 3098 - pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
1116/11079zastavaná plocha a nádvorieLV č. 3097 - pozemok, na ktorom je dvor

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
5731116/4Bytový domLV č. 3098 - bytovka c. or. 22

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Eremiáš JúliusRázusova 573/24, Závadka nad Hronom1/2 (LV č. 3098)
Eremiáš JúliusRázusova 573/24, Závadka nad Hronom1/24 (LV č. 3098)

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5200.00
Výška zábezpeky:2600.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK72 5600 0000 0053 0381 3001
Najnižšie podanie:5200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 72 5600 0000 0053 0381 3001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:dňom udelenia príklepu (do držby)
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.08.202215:00Závadka nad Hronom

Ďalšie informácie

Vyzývam potencionálnych dražiteľov, aby svoj záujem o obhliadku nehnuteľnosti oznámili telefonicky v kancelárii Exekútorského úradu na t.č. 045/672 6236, prípadne mailom bronislava.prackova@ske.sk alebo písomne prostredníctvom pošty najneskôr do 31.07.2022.