Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1771/2008
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.08.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Humenné
Obec:Myslina
Katastrálne územie:Myslina
Číslo listu vlastníctva:108

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
231006zastavané plochy a nádvoriaspôsob využitia 15
24846záhradyspôsob využitia 4

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
282310dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Macko JozefMyslina 281/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:72900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:72900.00
Výška zábezpeky:36450.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Najnižšie podanie:72900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:-
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.08.202210:00Myslina 28

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční na základe telefonického prihlásenia sa na ohliadku súdnemu exekútorovi najneskôr 22.08.2022 do 15.00 hod. a uskutoční sa v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, teda v obci Myslina 28. Bližšie informácie ohľadne dražených nehnuteľností, ohliadky ako aj samotnej dražby je možné získať na Exekútorskom úrade a na tel. čísle 055/6780565.