Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 441/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Špička Jaroslav
Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.09.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Prešov
Katastrálne územie:Prešov
Číslo listu vlastníctva:6833

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1769/112050Trvalý trávnatý porast
1769/1115866Trvalý trávnatý porast
1769/211232Trvalý trávnatý porast
1769/311707Trvalý trávnatý porast
1769/411188Trvalý trávnatý porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kriška PeterStarinská 2145/43, 066 01 Humenné1/144

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:568.96
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:568.96
Výška zábezpeky:284.48
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK47 11 0000 0000 2927 90 8574
Najnižšie podanie:568.96
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK47 11 0000 0000 2927 90 8574
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli súdnym znalcom zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti – bez závad.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.09.202214:30Prešov

Ďalšie informácie

Nehnuteľnosti sa budú dražiť tak ako sú uvedené na liste vlastníctva v celku. Výška dražobnej zábezpeky a najnižšie podanie podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku je: parcela č. 1769/11 najnižšie podanie 128,98€ dražobná zábezpeka 64,49 € parcela č. 1769/111 najnižšie podanie 369,07 €, dražobná zábezpeka 184,54 € parcela č. 1769/211 najnižšie podanie 14,60 €, dražobná zábezpeka 7,30 € parcela č. 1769/311 najnižšie podanie 44,48 €, dražobná zábezpeka 22,24 € parcela č. 1769/411 najnižšie podanie 11,83 €, dražobná zábezpeka 5,92 €