Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2476/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rišian Jozef
Ulica:Pivovarská č.p.1069
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.09.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Pivovarská 1069
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Kežmarok
Obec:Veľká Lomnica
Katastrálne územie:Veľká Lomnica
Číslo listu vlastníctva:LV 2557

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
51938610orná pôdaorná pôda
55535114trvalý trávny porasttrvalý trávny porast
574116023orná pôdaorná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mišaneková DanaČaklov 435, Čaklov1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10555.77
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10555.77
Výška zábezpeky:5277.89
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9302000000001400135558
Najnižšie podanie:10555.77
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9302000000001400135558
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:viď znalecký posudok u exekútora
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú dôsledkom dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.09.202211:00Obecný úrad, po tel. dohode s Exekútorský úrad JUDr. Jozef Rišian

Ďalšie informácie