Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 15/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.08.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Stará Ľubovňa
Obec:Plaveč
Katastrálne územie:Plaveč
Číslo listu vlastníctva:1896

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1138/1155778orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rusnačik BranislavJahodná 2326/8, 058 01 Poprad1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4620.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4620.00
Výška zábezpeky:2310.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 152019
Najnižšie podanie:4620.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 152019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.08.202215:00Plaveč

Ďalšie informácie