Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 63542/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Krutý Rudolf PhD.
Ulica:Záhradnícka 60
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.08.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 60
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Kolta
Katastrálne územie:Kolta
Číslo listu vlastníctva:570

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
394/3945zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
472394/310Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Sklenárová Darinač.99, 076 72 Beša, SR3/20
Sklenár Marián, PaedDr.č.131, Liptovská Porubka, SR6/20
Sklenár Štefanč.541, Kolta, SR8/20
Sklenár Peter, Ing.Rybova 181, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 Starý Rožmitál, ČR3/20

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:50500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:18937.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4165000000000020296187, VS: 6354218
Najnižšie podanie:37875.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4165000000000020296187, VS: 6354218
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Z obsahu exekučného spisu vyplýva existencia týchto závad, ktoré vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie: 1 Exekútorský úrad vo Vrábľoch, Levická 1288/16, JUDr. Milan Strieška vydáva dňa 8. 2. 2007 Exekučný príkaz EX 1271/06 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemok parc.č. 394/3, dom súp.č. 472 na parc.č. 394/3, na podiel 3/20 z celku. Exekučné záložné právo sa zriaďuje v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Levice, Sv. Michala 4 - P1 160/2007 - Zmena súdneho exekútora na základe Dekrétu o určení nástupcu súdneho exekútora zo dňa 2.9.2018 -EXÚ Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD. č. EX 21644/18 zo dňa 1.4.2021, Z-2596/2021, č. zmeny 99/2021. 1 EXÚ Levice, JUDr. Alena Szalayová vydáva Exekučný príkaz na zriadenie záložného práva č. EX 770/2004 zo dňa 17.3.2011 v prospech oprávneného: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava na nehnuteľnosť parc.č. 394/3 a stavbu súp. č. 472 na parc. č. 394/3 na podiel 3/20 z celku - Z 1759/11 1 EXÚ Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD. vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností EX 63542/18 zo dňa 9.4.2021 v prospech oprávneného PaedDr. Mariána Sklenára a Ing. Petra Sklenára na nehnuteľnosti: parc. registra C- KN č. 394/3 a stavba rodinný dom so súp. č. 472 postavený na pozemku registra C-KN parc.č. 394/3 v spoluvlastníckom podiele 3/20, P-313/2021 - č. zmeny 101/2021. 1,6 EXÚ Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD. vydáva Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva nehnuteľností EX 63542/18 zo dňa 9.4.2021 v prospech oprávneného PaedDr. Mariána Sklenára a Ing. Petra Sklenára na nehnuteľnosti: parc. registra C- KN č. 394/3 a stavba rodinný dom so súp. č. 472 postavený na pozemku registra C-KN parc.č. 394/3 v spoluvlastníckom podiele 3/20, Z-4345/2021 - č. zmeny 145/2021. 1 Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák vydáva dna 29.9.2021 Exekucný príkaz EX 247EX 38/21 - PS na vykonanie exekúcie zriadením exekucného záložného práva v prospech oprávneného: D.A. CZVEDLER, spol. s.r.o., Kláštorná 4, Šamorín, ICO: 34114726, na nehnutelnosti: Pozemok registra C KN parcelné c. 394/3 a stavba rodinný dom so súpisným c. 472 na pozemku registra C KN parcelné c. 394/3 na podiel vlastníka Sklenárová Darina, r. Marcinková, vlastnícky podiel 3/20, Z-8677/2021 - c. zmeny 247/2021 3 EXÚ Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD. vydáva Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva nehnuteľností EX 63542/18 zo dňa 9.4.2021 v prospech oprávneného PaedDr. Mariána Sklenára a Ing. Petra Sklenára na nehnuteľnosti: parc. registra C- KN č. 394/3 a stavba rodinný dom so súp. č. 472 postavený na pozemku registra C-KN parc.č. 394/3 v spoluvlastníckom podiele 6/20, Z-4345/2021 - č. zmeny 145/2021. 5 EXÚ Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý vydáva exekučný príkaz zriadením ex. zál. práva č. EX 7646/13 zo dňa 17.4.2014 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, Bratislava na nehnuteľnosť p.č. 394/3 a stavbu súp. č. 472 na p.č. 394/3 na podiel povinného 8/20 z celku - Z 4064/14 5 EXÚ Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD. vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností EX 63542/18 zo dňa 9.4.2021 v prospech oprávneného PaedDr. Mariána Sklenára a Ing. Petra Sklenára na nehnuteľnosti: parc. registra C- KN č. 394/3 a stavba rodinný dom so súp. č. 472 postavený na pozemku registra C-KN parc.č. 394/3 v spoluvlastníckom podiele 8/20, P-313/2021 - č. zmeny 101/2021. 5 EXÚ Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD. vydáva Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva nehnuteľností EX 63542/18 zo dňa 9.4.2021 v prospech oprávneného PaedDr. Mariána Sklenára a Ing. Petra Sklenára na nehnuteľnosti: parc. registra C- KN č. 394/3 a stavba rodinný dom so súp. č. 472 postavený na pozemku registra C-KN parc.č. 394/3 v spoluvlastníckom podiele 8/20, Z-4345/2021 - č. zmeny 145/2021. Prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa zaniká aj záložné právo, ktoré je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv pred záložným právom oprávneného, ak je pohľadávka skoršieho záložného veriteľa už splatná a ak skorší záložný veriteľ uplatnil právo na uspokojenie svojej pohľadávky z výťažku predaja zálohu (§ 151 ma ods.8 OZ). Právo na uspokojenie pohľadávky z výťažku predaja zálohu musí tento skorší záložný veriteľ uplatniť (t.j. oznámiť, že požaduje uspokojenie) pred dražbou. Inak zostáva jeho záložné právo po prechode nehnuteľnosti na vydražiteľa zachované. Z výťažku predaja potom môže byť uspokojený iba v poradí nezabezpečeného veriteľa. Ak prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa zanikne záložné právo, ktoré je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pred záložným právom oprávneného (t.j. ak si skorší záložný veriteľ uplatnil uspokojenie svojej pohľadávky z výťažku predaja zálohu podľa § 151 ma ods.8 OZ), potom zanikajú aj všetky záložné práva, ktoré sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv po záložnom práve tohto skoršieho záložného veriteľa.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Úžitky (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) a vecné bremená (závady) prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Nájomné práva prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa. Z exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.08.202210:00miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, po telefonickom dohovore na +421 911 475 663

Ďalšie informácie

Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov, 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak veritelia nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať, 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázali pred začatím dražby, inak by sa takéto práva nemohli uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Podľa ustanovenia § 166 ods 2 Exekučného poriadku: „Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.“ Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 09.08.2022 o 10:00 hod. na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na emailovej adrese: rudolf.kruty@ske.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 911 475 663. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti. V súlade s ust. § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo ním poverený zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.