Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:6EX 790/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Bohovičová Alena
Ulica:Ul. 29. augusta 16
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.08.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ul. 29. augusta 16
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Svätý Anton
Katastrálne územie:Svätý Anton
Číslo listu vlastníctva:1215

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
26192Záhrada
27166Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
301189210Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Santoris Jozef002 01 Praha - Háje 1E/11/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:42400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:42400.00
Výška zábezpeky:21200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK84 1100 0000 0026 2648 0893,VS: 79021
Najnižšie podanie:42400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK84 1100 0000 0026 2648 0893, VS: 79021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Nie sú žiadne.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.08.202209:30Svätý Anton

Ďalšie informácie