Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:18EX 160/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Cipár Vladimír
Ulica:Mýtna 50
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.09.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mýtna 50
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie:Nivy
Číslo listu vlastníctva:660

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3603175zastavaná plocha a nádvorie
3604336záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
bez3603nezapísané v evidencii katastra nehnuteľnostízáhradkárska chatka
bez3603nezapísané v evidencii katastra nehnuteľnostísklad

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Nistelbergerová VeronikaŠándorova 6, 82103 Bratislava12/16

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:67400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:33700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS 16020
Najnižšie podanie:67400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS 16020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené. Všetky ťarchy - záložné práva viaznuce na dražených nehnuteľnostiach, udelením príklepu zanikajú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle ustanovenia § 150 Exekučného poriadku sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.09.202210:00Nové pálenisko 4, Bratislava

Ďalšie informácie

VYZÝVAM 1. všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa obhliadky nehnuteľností v určenom termíne, aby do 20.09.2022 prejavili svoj záujem písomne na adresu exekútorského úradu alebo e-mailom na adresu info@cipar.sk a uviedli svoje identifikačné údaje; 2. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 3. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 4. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bude dobromyseľný. UPOZORNENIE Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti v zmysle § 143 ods. 1 Exekučného poriadku. Pri opätovnej dražbe platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75% najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku. Tento vydražiteľ je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že nezaplatil najvyššie podanie včas. Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty.