Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:263EX 369/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Šteiner Ivan PhD.
Ulica:Lipová 7
PSČ + Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.09.2022
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Lipová 7
PSČ + Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Trenčín
Obec:Horná Súča a Dolná Súča
Katastrálne územie:Horná Súča a Dolná Súča
Číslo listu vlastníctva:

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
13968153lesný pozemokLV 2378, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 2/34, Najnižšie podanie je 19,19 €, Výška zábezpeky je 9,60 €
135084791trvalý trávnatý porastLV 7364, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 1/8, Najnižšie podanie je 82,11 €, Výška zábezpeky je 41,06 €
132861488orná pôdaLV 5929, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 1/2, Najnižšie podanie je 164,44 €, Výška zábezpeky je 82,22 €
139611752lesný pozemokLV 1742, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 7/72, Najnižšie podanie je 340,46 €, Výška zábezpeky je 170,23 €
13222/24869lesný pozemokLV 1742, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 7/72, Najnižšie podanie je 346,43 €, Výška zábezpeky je 173,22 €
13965/213670lesný pozemokLV 1742, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 7/72, Najnižšie podanie je 389,04 €, Výška zábezpeky je 194,52 €
1322325968lesný pozemokLV 1856, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 3/84, Najnižšie podanie je 680,12 €, Výška zábezpeky je 340,06 €
13224/1185561orná pôdaLV 7361, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 6/104, Najnižšie podanie je 733,76 €, Výška zábezpeky je 366,88 €
6199/222440lesný pozemokLV 1930, Katastrálne územie: Dolná Súča, Spoluvlastnícky podiel 2/34, Najnižšie podanie je 1.339,56 €, Výška zábezpeky je 669,78 €
13218/220349lesný pozemokLV 1742, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 7/72Najnižšie podanie je 1.448,70 €, Výška zábezpeky je 724,35 €
620313336lesný pozemokLV 1930, Katastrálne územie: Dolná Súča, Spoluvlastnícky podiel 2/34, Najnižšie podanie je 1.671,36 €, Výška zábezpeky je 835,68 €
13966/128064lesný pozemokLV 2378, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 2/34, Najnižšie podanie je 2.659,15 €, Výška zábezpeky je 1.329,58 €
1255620013trvalý trávnatý porastLV 2430, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 1/16, Najnižšie podanie je 3.197,27 €, Výška zábezpeky je 1.598,64 €
13224/11723072orná pôdaLV 2076, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 6/104, Najnižšie podanie je 3.402,44 €, Výška zábezpeky je 1.701,22 €
620438168lesný pozemokLV 1729, Katastrálne územie: Dolná Súča, Spoluvlastnícky podiel 300/6800, Najnižšie podanie je 3.590,02 €, Výška zábezpeky je 1.795,01 €
13961/120084lesný pozemokLV 1742, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 7/72, Najnižšie podanie je 3.755,36 €, Výška zábezpeky je 1.877,68 €
139973843trvalý trávnatý porastLV 5981, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 1/2, Najnižšie podanie je 4.431,56 €, Výška zábezpeky je 2.215,78 €
1396753268lesný pozemokLV 2378, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 2/34, Najnižšie podanie je 6.473,75 €, Výška zábezpeky je 3.236,88 €
13964/182239lesný pozemokLV 1742, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 7/72, Najnižšie podanie je 10.462,48 €, Výška zábezpeky je 5.231,24 €
13224/155678orná pôdaLV 7360, Katastrálne územie: Horná Súča, Spoluvlastnícky podiel 6/104, Najnižšie podanie je 14.693,11 €, Výška zábezpeky je 7.346,56 €

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ševčíková Erika r. KrovinováZamarovská 83/120, Zamarovce

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8409000000000272719326, VS 3692018, ŠS 5005
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8409000000000272719326, VS 3692018, ŠS 5005
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie: nie sú. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú. Práva spojené s nehnuteľnosťou: nie sú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu právoplatne schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie: nie sú. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú. Práva spojené s nehnuteľnosťou: nie sú.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.08.202210:00na dražených nehnuteľnostiach
15.08.202210:00na dražených nehnuteľnostiach

Ďalšie informácie

Dražba sa bude vykonávať postupne podľa určeného poradia nehnuteľností dokiaľ dosiahnutý výťažok nebude postačovať na úhradu vymáhaného nároku a trov exekúcie.