Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:263EX 258/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Šteiner Ivan PhD.
Ulica:Lipová 7
PSČ + Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.09.2022
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Lipová 7
PSČ + Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Prievidza
Obec:Kocurany
Katastrálne územie:Kocurany
Číslo listu vlastníctva:1320

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
40456záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bránik MiroslavKocurany 73, OPATOVCE NAD NITROU1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:3300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8409000000000272719326, VS 2582019, ŠS 5005
Najnižšie podanie:6600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8409000000000272719326, VS 2582019, ŠS 5005
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie: nie sú. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: 566,96 EUR. Práva spojené s nehnuteľnosťou: 566,96 EUR.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu právoplatne schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie: nie sú. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: 566,96 EUR. Práva spojené s nehnuteľnosťou: 566,96 EUR.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.08.202210:00na draženej nehnuteľnosti
25.08.202210:00na draženej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie