Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:517/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.09.2022
Čas:08:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Nitra
Katastrálne územie:Chrenová
Číslo listu vlastníctva:2010

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
999512zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
693999bytový dombytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Halmo JozefPárovská 10, Nitra, PSČ 949 011/2 bytu a 217/26982 k pozemku

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:20000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:20000.00
Výška zábezpeky:10000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 51720
Najnižšie podanie:20000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 51720
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Na vyššie označených spoluvlastníckych podieloch nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom dražby sú na liste vlastníctva č. 2010 zapísané v časti C nasledovné ťarchy v prospech skorších záložných veriteľov: - Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome - 1435/02. - Exekučný príkaz EX 1122/2016 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. byt č.45/VIII., č.o.13 v podiele 1/2 a spoluvlast. podiel 217/26982 na spol .častiach, zariad.domu a pozemku (EÚ Bratislava - JUDr.Kamil Líška) v prospech oprávneného AB 1 B.V., Strawinskylaan 933, Amsterdam (reg.č. 56007043), zast. Advokátska kancelária GOLIAŠOVÁ GABRIELA s.r.o., podľa Z 7460/16 - 1440/17; zabezpečuje pohľadávku oprávneného v sume 1194,70 EUR a príslušenstvo Pevné úroky z omeškania: 7,73 EUR Percentuálne úroky z omeškania: od 09.12.2014 do 27.05.2015 5.05% ročne z čiastky 1 214,70 EUR Percentuálne úroky z omeškania: od 27.05.2015 do 01.07.2015 5.05% ročne z čiastky 1 204,70 EUR Percentuálne úroky z omeškania: od 02.07.2015 do zaplatenia 5.05% ročne z čiastky 1 194,70 EUR Súdne konanie oprávnený: 63,00 EUR Súdne konanie práv. zást.: 166,68 EUR a trovy exekúcie Všetci vyššie označení veritelia s výhodnejším poradím sú upovedomení o vykonaní exekúcie Ex 517/20 predajom spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach a je im doručovaná dražobná vyhláška. Po prihlásení si ich pohľadávok do dražby, budú ich prihlásené pohľadávky zabezpečené vyššie uvedenými záložnými právami uspokojované z rozvrhu výťažku z dražby.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydražených spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Na vydražiteľa prechádza vlastnícke právo k draženým spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach, na ktorých sú záložné práv zapísané na liste vlastníctva č. 2010 v časti C ťarchy v prospech záložných veriteľov s výhodnejším poradím: - Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome - 1435/02. - Exekučný príkaz EX 1122/2016 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. byt č.45/VIII., č.o.13 v podiele 1/2 a spoluvlast. podiel 217/26982 na spol .častiach, zariad.domu a pozemku (EÚ Bratislava - JUDr.Kamil Líška) v prospech oprávneného AB 1 B.V., Strawinskylaan 933, Amsterdam (reg.č. 56007043), zast. Advokátska kancelária GOLIAŠOVÁ GABRIELA s.r.o., podľa Z 7460/16 - 1440/17; zabezpečuje pohľadávku oprávneného v sume 1194,70 EUR a príslušenstvo Pevné úroky z omeškania: 7,73 EUR Percentuálne úroky z omeškania: od 09.12.2014 do 27.05.2015 5.05% ročne z čiastky 1 214,70 EUR Percentuálne úroky z omeškania: od 27.05.2015 do 01.07.2015 5.05% ročne z čiastky 1 204,70 EUR Percentuálne úroky z omeškania: od 02.07.2015 do zaplatenia 5.05% ročne z čiastky 1 194,70 EUR Súdne konanie oprávnený: 63,00 EUR Súdne konanie práv. zást.: 166,68 EUR a trovy exekúcie Všetci vyššie označení veritelia s výhodnejším poradím sú upovedomení o vykonaní exekúcie Ex 517/20 predajom spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach a je im doručovaná dražobná vyhláška. Po prihlásení si ich pohľadávok do dražby, budú ich prihlásené pohľadávky zabezpečené vyššie uvedenými záložnými právami uspokojované z rozvrhu výťažku z dražby. Žiadne iné závady ani úžitky z dražených nehnuteľností neprechádzajú.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
31.08.202217:00v mieste nehnuteľností v meste Nitra

Ďalšie informácie

Presná špecifikácia predmetu dražby: Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel ½ na byte č. 45 ( jedná sa o spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka Halmo Jozef r. Halmo, bytom Párovská 10, Nitra, PSČ 949 01) nachádzajúcom sa na 8.p. vo vchode 13 v bytovom dome so súpisným číslom 693 stojacom na parcele 999 na ulici Ďumbierska, ktorý je zapísaný Okresným úradom Nitra na liste vlastníctva číslo 2010 pre okres Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Chrenová. Ďalej je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel 217 / 26982 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu , na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel 217 / 26982 k pozemku – parcelné číslo 999 zapísaný Okresným úradom Nitra na liste vlastníctva číslo 2010 pre okres Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Chrenová ( jedná sa o spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka Halmo Jozef r. Halmo, bytom Párovská 10, Nitra, PSČ 949 01). Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.