Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:66EX271/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ivančík Jozef
Ulica:SNP 19
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.09.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:SNP 19
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Semerovo
Katastrálne územie:Semerovo
Číslo listu vlastníctva:508

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
864/25709záhradazáhrada
864/112460záastavaná plocha a nádvoriezáastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
39864/112rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Fialková Alžbeta rod.MacekováSemerovo 391/2
Gašparíková Alžbeta rod.FialkováSemerovo1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:62200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:62200.00
Výška zábezpeky:31600.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 4509000000000240050816
Najnižšie podanie:62200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 4509000000000240050816
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ku dňu udelenia príklepu po jehoschválení súdom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie