Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 1121/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.09.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Ružomberok
Obec:Lúčky
Katastrálne územie:Lúčky
Číslo listu vlastníctva:2733

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
25316744Trvalý trávny porast
25328974Trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Drusková AlenaPríboj 552/62, Slovenská Ľupča2/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4200.00
Výška zábezpeky:2100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 112121
Najnižšie podanie:4200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 112121
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.09.202210:00Lúčky

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.