Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1632/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Bíla (Hlavňová) Mária
Ulica:Hlavná 115
PSČ + Obec: 040 01 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.09.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hlavná č.115
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Hosťovce
Katastrálne územie:Hosťovce
Číslo listu vlastníctva:57

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
662/11100Záhrady- dom je prízemný, so sedlovou strechou, v 1.NP sú dve izby, z toho jedna s kuchynským kútom, kúpeľňa s WC, zádverie, predsieň, zastavaný gánok - analýza polohy nehnuteľnosti: nehnuteľnosť sa nachádza v katastrálnom území Hosťovce, prihraničná obec s Ma
663/1534Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4663/1Dom- dom je prízemný, so sedlovou strechou, v 1.NP sú dve izby, z toho jedna s kuchynským kútom, kúpeľňa s WC, zádverie, predsieň, zastavaný gánok - analýza polohy nehnuteľnosti: nehnuteľnosť sa nachádza v katastrálnom území Hosťovce, prihraničná obec s Ma

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Figlarovič MartinSlobody 21, Košice, aktuálne: 044 02 Hosťovce 41/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:20900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:20900.00
Výška zábezpeky:7450.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK65 1100 0000 0026 2614 4451, VS: 163216
Najnižšie podanie:14900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK65 1100 0000 0026 2614 4451, VS: 163216
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznúce na nehnuteľnosti. Podľa znaleckého posudku závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať so započítaním na najvyššie podanie je vecné bremeno v prospech Marty Figlarovičovej r. Kuchtovej nar. 02.09.1948, spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania dražených nehnuteľností. Pri zriadení zmluvných vecných bremien je vydražiteľ právnym nástupcom povinného ex lege bez nutnosti deklarovať alebo inak potvrdzovať takú zmluvu, ak sa s oprávneným z takého bremena nedohodne na zrušení tejto závady.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.08.202209:00na mieste samom

Ďalšie informácie

Podľa ust. § 142 ods. 2 Exekučného poriadku je najnižšie podanie určené sumou =14.900,- €. Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad a najnižšie podanie je v jej prípade =20.900,-€.