Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:104EX 110/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Majchrák Štefan
Ulica:Palárikova 13
PSČ + Obec:81104 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.08.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Palárikova 13
PSČ + Obec:81104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Pezinok
Obec:Modra
Katastrálne územie:Modra
Číslo listu vlastníctva:5602

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
24786847/119Rekreačná chata
24786849/219Rekreačná chata

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bartošová EvaNám. Slobody č. 1662/7, 90001 Modra1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2070.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2070.00
Výška zábezpeky:1035.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7583300000002101687461
Najnižšie podanie:2070.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7583300000002101687461
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.08.202210:00Miestom stretnutia bude sídlo Exekútorského úradu Mgr. Ing. Štefana Majchráka, ul. Palárikova 13, 811 04 Bratislava, a následne presun na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dražby.

Ďalšie informácie