Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:432EX 453/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Liščák Lukáš
Ulica:Nám. Sv. Michala 5/A
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.11.2022
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Nám.sv.Michala 5/A
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Skalica
Obec:Gbely
Katastrálne územie:Gbely
Číslo listu vlastníctva:2329

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1365/14184zastavaná plocha a nádvorie
1365/2900zastavaná plocha a nádvorie
1365/4202zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
14061365/214Detské jasle Gbely
14061365/414sklad textilu

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
WEST EAST DESIGN SLOVAKIA spoločnosť s ručením obmedzenýmHalaštava 9/1406, Gbely1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:379000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:189500.00
Výška zábezpeky:94750.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5781200001158633420060
Najnižšie podanie:189500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5781200001158633420060
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon ( § 151h, §151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem tohto môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 147 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.08.202210:30obhliadka sa uskutoční v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Ďalšie informácie

Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu: Exekútorský úrad, JUDr. Lukáš Liščák – súdny exekútor, nám. sv. Michala 5/A, 920 01 Hlohovec, telefonicky na telefónnom čísle 033/2028950 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: lukas.liscak@ske.sk Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1406 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1365/2 Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1406 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1365/4 V súlade s ust. § 145 ods.1 z.č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov najnižšie podanie tvorí 1/2 ceny určenej znaleckým posudkom. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 4 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.