Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:345EX 277/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Závodský Martin
Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.09.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Dunajská Streda
Obec:Medveďov
Katastrálne územie:Medveďov
Číslo listu vlastníctva:164

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2591194zastavaná plocha a nádvorie
260/1803záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
156259rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Imrich Fekete, nar. 30.10.1974Trojičné nám. 11, Bratislava (t.č. ÚnVTOS Hrnčiarovce)1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:15716.66
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:15716.66
Výška zábezpeky:7858.33
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 1100 0000 0026 2725 2163
Najnižšie podanie:15716.66
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 1100 0000 0026 2725 2163
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva – žiadne takéto závady nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie – žiadne takéto závady nie sú známe. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.09.202213:00Medveďov 156

Ďalšie informácie

Spoluvlastník nehnuteľnosti veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť, t.j. 15 716,66 EUR. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Upozorňujem záujemcov, že v prípade ak jeden zo spoluvlastníkov zloží sumu 15 716,66 EUR na účet exekútora, a bude sa teda považovať za vydražiteľa podielu, alebo ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, a teda sa zúži okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov, osoby, ktoré nie sú spoluvlastníkmi nebudú môcť dražiť.