Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:195EX 279/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Zervan Mária
Ulica:Záhradnícka 18
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.09.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 18
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Malacky
Obec:Plavecké Podhradie
Katastrálne územie:Plavecké Podhradie
Číslo listu vlastníctva:30

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
286399zastavaná plocha a nádvoriepozemok na ktorom je dvor
292/1102zastavaná plocha a nádvoriepozemok na ktorom je stavba

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
168292/1rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Eva SchickhoferováHolíčska 3050/9, 85105 Bratislava1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11900.00
Výška zábezpeky:5950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK72 5600 0000 0018 0880 6001 VS 27920
Najnižšie podanie:11900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK72 5600 0000 0018 0880 6001 VS 27920
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby nehnuteľnosti po udelení príklepu, o čom je však povinný upovedomiť súdneho exekútora. Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o príklepe a zaplatení najvyššieho podania. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Neprechádzajú

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.09.202214:00906 36 Plavecké podhradie č. 168

Ďalšie informácie