Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX338/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Špička Jaroslav
Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.09.2022
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Prešov
Katastrálne územie:Prešov
Číslo listu vlastníctva:16368

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
14135/35637Zastavaná plocha a nádvorie
14136/50446Ostatná plocha
14137/83424Záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lidík LadislavAntona Prídavku 24/4850, 080 01 Prešov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.08.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:78608.47
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:59010.34
Výška zábezpeky:29505.17
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK47 11 0000 0000 2927 90 8574
Najnižšie podanie:59010.34
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK47 11 0000 0000 2927 90 8574
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli súdnym znalcom zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti – bez závad.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
31.08.202214:00Prešov

Ďalšie informácie

Nehnuteľnosti sa budú dražiť tak ako sú uvedené na liste vlastníctva jednotlivo. Výška dražobnej zábezpeky a najnižšie podanie podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku je: parcela č. 14135/35 najnižšie podanie 24.943,32 €, dražobná zábezpeka 12.471,66 € parcela č. 14136/50 najnižšie podanie 17.464,24 €, dražobná zábezpeka 8.732,12 € parcela č. 14137/83 najnižšie podanie 16.602,78 €, dražobná zábezpeka 8.301,39 €