Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:361EX 1011/2011
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Krušina Petr
Ulica:Lazaretská 2514/4
PSČ + Obec: 81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.09.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lazaretská 2514/4
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Krupina
Obec:Krupina
Katastrálne územie:Krupina
Číslo listu vlastníctva:4621

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1177/1179zastavané plochy a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
B U Č I N A a.s.Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3793.33
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3793.33
Výška zábezpeky:1896.67
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s., č.ú.: SK3202000000002908476956; VS 10112011
Najnižšie podanie:3793.33
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s., č.ú.: SK3202000000002908476956; VS 10112011
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnostiach.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Na dražených nehnuteľnostiach neviaznu závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.09.202210:30na mieste kde sa nachádzajú vyššie uvedené nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1177/1 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 730; pričom stavba nie je predmetom dražby. Záujem o obhliadku je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne, na adrese exekútorského úradu, telefonicky na telefónnom čísle 02/52 63 54 88; 0918 600 982 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: exe.urad.bratislava@gmail.com. Najnižšie podanie bolo stanovené v zmysle § 145 ods. 1 Exekučného poriadku na základe Uznesenia Okresného súdu Zvolen pod spis. zn. 30Er/624/2011 zo dňa 15.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2014 a vykonateľnosť dňa 24.10.2014 o udelení súhlasu súdnemu exekútorovi na zníženie najnižšieho podania znížené o 1/3 – inu z ceny určenej znaleckým posudkom na sumu vo výške 3.793,33- € Výška dražobnej zábezpeky zábezpeky je v zmysle § 140 ods. 2 Exekučného poriadku ½ najnižšieho podania, t.j. 1.896,67- € ( slovom jedentisícosemstodeväťdesiatšesť eur a šesťdesiatsedem centov). Dražobnú zábezpeku je potrené zložiť v hotovosti alebo šekom, najneskôr v deň konania dražby a to do začiatku konania dražby, k rukám súdneho exekútora, alebo bezhovostne, tak aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet súdneho exekútora do začiatku konania dražby. Dražobnú zábezpeku v uvedej výške možno zložiť na účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú.: SK3202000000002908476956, VS: 10112011. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť do 14 dní odo dňa udelenia príklepu, na účet súdneho exekútora. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka.