Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:279EX 09/21
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sabol Juraj
Ulica:Hutnícka 1
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.09.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hutnícka 1
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Brzotín
Katastrálne územie:Brzotín
Číslo listu vlastníctva:1151

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1370/192zastavaná plocha a nádvorieKotolňa
1373/1155zastavaná plocha a nádvorie
1374/3102zastavaná plocha a nádvorie
1374/48zastavaná plocha a nádvorie
1374/5385zastavaná plocha a nádvorieVýrobný sklad
13791383zastavaná plocha a nádvorieDielňa 2 a 3

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
5661370/1Budova obchodu a služiebKotolňa
5661370/2Budova obchodu a služiebKotolňa
5691374/5Budova obchodu a služiebVýrobný sklad
5691379Budova obchodu a služiebDielňa 2 a 3

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
O.M.D KOVO, s.r.o.Krátka 567, Brzotín1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:323000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:323000.00
Výška zábezpeky:121125.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2102000000004391354954
Najnižšie podanie:242250.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2102000000004391354954
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
31.08.202210:00Krátka 567, Brzotín

Ďalšie informácie