Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:361EX 1011/2011
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Krušina Petr
Ulica:Lazaretská 2514/4
PSČ + Obec: 81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.09.2022
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Lazaretská 2514/4
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Krupina
Obec:Krupina
Katastrálne územie:Krupina
Číslo listu vlastníctva:4621

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2411176trvalý trávnatý porastmiestna komunikácia a chodníky
9366/336trvalý trávnatý porastsklad dreva
9370/212zastavaná plocha a nádvoriespevnená plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
B U Č I N A a.s. ,Lučenecká cesta 1335/21, Zvolen, PSČ 960 96, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:13000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:13000.00
Výška zábezpeky:6500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s., č.ú.: SK3202000000002908476956; VS 10112011
Najnižšie podanie:13000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s., č.ú.: SK3202000000002908476956; VS 10112011
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnostiach. Na pozemku parc. č. 241 je zriadené vecné bremeno v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01Banská Bystrica, ICO: 36056006, ako vlasntníka verejnej kanalizcie DN 300mm \"Krupina-kanalizácia a ČOV\" a elektrickej prípojky, sa zriaďuje časovo neobmedzené vecné bremeno, spočívajúce v práve umiestnenia zariadení stavby elektrickej prípojky na časti KNE par.c. 241 v rozsahu vyznačenom v GP č. 14154617-01/2016. Kde právom oprávneného je povinnosť povinného strpieť umiestnenie elektrickej prípojky s jej ochranným pásmom, umožniť v nevyhnutnej miere vstup na pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií, nebudovať bez súhlasu oprávneného a prevádzkovateľa elektrickej prípojky nad týmito zariadeniami a ich ochrannými pásmami stavby, neumiestnovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne porasty, neumiestnovať skládky, nevykonávť činnosti, ktoré obmedzujú prístup k nim, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberatelných materiálov. Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/737/48/17 - V 159/19 z 21.2.2019 - 250/19.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Na dražených nehnuteľnostiach neviaznu závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.09.202210:45na mieste kde sa nachádzajú vyššie uvedené nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne, na adrese exekútorského úradu, telefonicky na telefónnom čísle 02/52 63 54 88; 0918 600 982 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: exe.urad.bratislava@gmail.com. Dražobnú zábezpeku je potrené zložiť v hotovosti alebo šekom, najneskôr v deň konania dražby a to do začiatku konania dražby, k rukám súdneho exekútora, alebo bezhovostne, tak aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet súdneho exekútora do začiatku konania dražby. Dražobnú zábezpeku v uvedej výške možno zložiť na účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú.: SK3202000000002908476956, VS: 10112011. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť do 14 dní odo dňa udelenia príklepu, na účet súdneho exekútora. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka.