Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:251EX 100/2020
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Bulko Michal
Ulica:Nám.sv.Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.09.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Námestie sv.Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Stará Ľubovňa
Obec:Vyšné Ružbachy
Katastrálne územie:Vyšné Ružbachy
Číslo listu vlastníctva:5483

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
31791236orná pôda
39771040orná pôda
5916765trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Grančay FloriánVyšné Ružbachy 131/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.08.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2680.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2680.00
Výška zábezpeky:1340.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK11 1100 0000 0026 2038 1974, VS 1002020
Najnižšie podanie:2680.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK11 1100 0000 0026 2038 1974, VS 1002020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti podľa dohody so súdnym exekútorom na tel.č. 052/7723448. Zábezpeku musí byť uhradená do 3 pracovných dní pred dražbou, resp. do jednej hodiny pred začatím dražby v pokladni exekútorského úradu. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania určujem najneskôr do 30 dní od udelenia príklepu súdnym exekútorom