Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 200/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.09.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Malachov
Katastrálne územie:Malachov
Číslo listu vlastníctva:1442

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
8717710Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hoferová Ivana (Dobrotová)Ortútska cesta 213/87, Malachov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.08.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:37900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:37900.00
Výška zábezpeky:18950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 20022
Najnižšie podanie:37900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 20022
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.09.202210:00Ortútska cesta 213/87, Malachov

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je aj spoluvlastnícky podiel1/3 na pozemku - záhrade o výmere 325m2, vedenej na LV č. 2016, okres Banská Bystrica, obec Malachov, kat. územie Malachov, pričom najnižšie podanie 37.900€ predstavuje súčet všeobecnej hodnoty rodinného domu súp.č. 87 a spoluvlastníckeho podielu na záhrade parc.č. EKN 301. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.