Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:334EX 1234/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Bednáriková Petra
Ulica:Poľná 42
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.11.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Poľná 42
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Dubník
Katastrálne územie:Dubník
Číslo listu vlastníctva:1212

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
273575zastavaná plocha a nádvorie
274/22065záhrada
1040446lesný pozemok

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Švarba Július941 35 Dubník 4041/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.09.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:28900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:14450.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1311000000002949116199
Najnižšie podanie:28900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1311000000002949116199
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:zápisnične
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.11.202200:00Dubník

Ďalšie informácie