Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 1127/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.11.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Kapušany
Katastrálne územie:Kapušany
Číslo listu vlastníctva:1446

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1411/453590orná pôdapodiel vo výške 1/2 a 1/8

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kmec Ladislav08212 Fintice

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:807.37
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:605.53
Výška zábezpeky:302.77
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 11272021
Najnižšie podanie:605.53
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 11272021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.11.202215:00Kapušany

Ďalšie informácie