Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:377 EX 16/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Banášová (Mištíková) Nina
Ulica:Zelinárska 6
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.11.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Zelinárska 6
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Bernolákovo
Katastrálne územie:Bernolákovo
Číslo listu vlastníctva:2397

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3833/72165vinica

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bánová DanielaŠamorínska 70, 82106 Bratislava1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4639.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4639.00
Výška zábezpeky:2184.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK52 0900 0000 0050 2741 2649
Najnižšie podanie:4639.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK52 0900 0000 0050 2741 2649
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ má právo nehnuteľnosť držať od udelenia príklepu a týmto okamihom povinný stráca právo držať nehnuteľnosť.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.11.202213:30parcela č. 3833/7 katastrálne územie Bernolákovo

Ďalšie informácie