Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:342EX 484/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuráková Natália
Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.12.2022
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bernolákova
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Nové Zámky
Katastrálne územie:Nové Zámky
Číslo listu vlastníctva:11015

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5394/195zastavaná plocha a nádvorie
5399/2327záhrada
5400/1123zastavaná plocha a nádvorie
5400/328zastavaná plocha a nádvorie
5409/126zastavaná plocha a nádvorie
5409/45zastavaná ploch a nádvorie
153088orná pôda
5118/54124orná pôda
5121/1109orná pôda
5121/353orná pôda
5121/450orná pôda
5214/3117trvalý trávny porast
5214/54trvalý trávny porast
5385/2924orná pôda
5386/1325orná pôda
5393251zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Elektrosvit Nové Zámky, a.s. IČO 00152340Komárňanská cesta 3, 94037 Nové Zámky1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:200000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:200000.00
Výška zábezpeky:100000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:48420
Najnižšie podanie:200000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:48420
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:vecné bremeno k parc.č.5386/1 podľa zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení so zák.č.251/2012 Z.z. o energetike
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.12.202212:00Nové Zámky, podľa polohy parciel

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľností v sume 200.000,00 eur je stanovená komplexne za všetky dražené parcely, dražobná zábezpeka v sume 100.000,00 eur je stanovená komplexne za všetky dražené parcely. Každá parcela sa však bude dražiť samostatne, všeobecná hodnota každej parcely a výška dražobnej zábezpeky pri každej parcele je stanovená nasledovne: 1.parc.č.1530 orná pôda vo výmere 88 m2..........................2.983,00 eur.....................1.491,50 eur 2.parc.č.5118/5 orná pôda vo výmere 4124 m2................126.524,00 eur....................63.262,00 eur 3.parc.č.5121/1 orná pôda vo výmere 109 m2....................3.040,00 eur.......................1.520,00 eur 4.parc.č.5121/3 orná pôda vo výmere 53 m2.....................1.478,00 eur..........................739,00 eur 5.parc.č.5121/4 orná pôda vo výmere 50 m2.....................1.394,00 eur..........................697,00 eur 6.parc.č.5214/3 trvalý trávny porast vo výmere 117 m2.......3.263,00 eur......................1.631,50 eur 7.parc.č.5214/5 trvalý trávny porast vo výmere 4 m2 ............112,00 eur...........................56,00 eur 8.parc.č.5385/2 orná pôda vo výmere 924 m2 ..................28.348,00 eur.....................14.174,00 eur 9.parc.č.5386/1 orná pôda vo výmere 325 m2....................9.064,00 eur........................4.532,00 eur 10.parc.č.5393 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 251 m2.....7.000,00 eur...............3.500,00 eur 11.parc.č.5394/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 95 m2 ....2.650,00 eur.............1.325,00 eur 12parc.č.5399/2 záhrada vo výmere 327 m2 ...............................9.120,00 eur.............4.560,00 eur 13.parc.č.5400/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 123 m2.....3.430,00 eur...........1.715,00 eur 14.parc.č.5400/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 28 m2.........781,00 eur ........... .390,50 eur 15.parc.č.5409/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 26 m2 ........783,00 eur..............391,50 eur 16.parc.č.5409/4 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m2..........151,00 eur................75,50 eur