Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 112/17
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Holík Pavol
Ulica:Záhradnícka č.14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.11.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Petrikovce
Katastrálne územie:Petrikovce
Číslo listu vlastníctva:388; 843

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
16502155zastavané plochy a nádvoria
165135zastavané plochy a nádvoria
1652572zastavané plochy a nádvoria
165325zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1071652poľnohospodárska budovaprevádzkový bitúnok

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Boris WagnerPáričkova 5, Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:40200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:10050.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002629735812
Najnižšie podanie:20100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002629735812
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nezistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.11.202212:00Petrikovce 107

Ďalšie informácie

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 843 a 388 v celosti v okrese Michalovce, obec Petrikovce, katastrálne územie Petrikovce. Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzýva sa povinný, aby v čase určenom v tejto vyhláške umožnil prípadným záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností. Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora, prípadne v hotovosti, sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť.