Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:410EX 187/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Michnica Marián
Ulica:Koprivnická 9/G
PSČ + Obec:84102 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.11.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Koprivnická 9/G
PSČ + Obec:84102 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Obec:Stará Turá
Katastrálne územie:Stará Turá
Číslo listu vlastníctva:3157

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
14886342zastavaná plocha a nádvorie
1488868zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
12221488610rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
VIA REGIONIS, o.z.Klenová 13, 831 01 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:38400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:19200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5675000000004019334009
Najnižšie podanie:38400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5675000000004019334009
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:-
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:-

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.11.202211:00rodinný dom so súp. č. 1222 v zástavbe osady Drgoňova Dolina mesta Stará Turá

Ďalšie informácie