Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:306 EX 304/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.11.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Virt
Katastrálne územie:Virt
Číslo listu vlastníctva:383

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2350/47179Vinicaparcela registra E

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rózsás Attila, r. Rózsás, nar. 9.8.1967č. 435, 946 38 Virt2184/3084

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2040.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2040.00
Výška zábezpeky:1020.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 30419
Najnižšie podanie:2040.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 30419
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s exekučným poriadkom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.11.202210:00Virt

Ďalšie informácie

V zmysle ustanovenia § 166 ods. 2 Exekučného poriadku: „Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.“ Dňa 24.11.2022 o 10:00 hod. v obci Virt sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti, ktorej spoluvlastnícky podiel sa bude dražiť a to na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky nehnuteľnosti.