Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EXp1/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. PhD. Stodola Peter
Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.11.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Bernolákovo
Katastrálne územie:Bernolákovo
Číslo listu vlastníctva:5182

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1558/147293ostatné plochyparcela registra ,,C“
1558/661179zastavaná plocha a nádvorieparcela registra ,,C“

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1558/661rozostavaný rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Michal ZabákBratislava – Nové Mesto, Bárdošova 2717/121/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:289000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:144500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK41 0200 0000 0032 0901 0051 VS 12202
Najnižšie podanie:289000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK41 0200 0000 0032 0901 0051 VS 12202
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec a vydať úžitky a nahradiť škodu, ktorú spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Na dražených nehnuteľnostiach je zapísané: 1. Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s. , BA (IČO: 00 151 653 ) na rozostavaný rodinný dom na parc.č.1558/661, na pozemky parc.č.1558/147, parc.č.1558/661, podľa V7912/15 zo dňa 29.09.2015. Záložné právo prechodom nehnuteľnosti na dražbe zaniká. Iné práva, ktoré by prechádzali na vydražiteľa nie sú známe.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.11.202213:00Brusnicová ul. Bernolákovo, parc. č. 1558/661 a parc. č. 1558/147

Ďalšie informácie

Rodinný dom postavený na parc. KN č. 1558/661, k.ú. Bernolákovo. Predpokladané začatie užívania (na základe stavebného povolenia) je rok 2017. Rodinný dom je postavený na rovinatom teréne. Dom má obdĺžnikový pôdorys a dve nadzemné podlažia. Po stránke dispozičnej sa v hlavnom objekte nachádza: - prízemie: zádverie, predsieň, schody, kuchyňa s obývacou izbou, špajza, izba, kúpeľňa, terasa, sklad, garáž; - poschodie: hala so schodiskom, 3x izba, kúpeľňa, WC, šatník. Stavba je dokončená, nie je však skolaudovaná. Predný plot je založený na betónových základoch. Teleso tohto plota je murované z plotových tvárnic s vonkajšou a vnútornou vápennocementovou omietkou. Plot bočný a zadný je založený na betónových základoch. Teleso plota je vyhotovené z betónových prefabrikovaných dosiek. Na pozemku sa nachádzajú spevnené plochy – zámková dlažba betónová, drevená terasa a laminátový bazén zapustený do zeme. - SPÔSOB ZLOŽENIA DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY: Dražobnú zábezpeku sú záujemcovia o nadobudnutie draženej nehnuteľnosti povinní zložiť na účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu SK41 0200 0000 0032 0901 0051, VS 12202 najneskôr do termínu dražby alebo v hotovosti, alebo šekom v exekútorskom úrade na Kmeťkovej 25, Nitra, inak záujemca o kúpu nebude môcť dražiť uvedenú nehnuteľnosť. Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky je výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie banky (dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účet exekútora do termínu dražby), potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, potvrdenie exekútora o zložení dražobnej zábezpeky v hotovosti alebo potvrdenie exekútora o zložení dražobnej zábezpeky šekom. Pre prípad zloženia dražobnej zábezpeky v hotovosti alebo šekom žiadame záujemcov, aby tak urobili v dostatočnom predstihu pred dražbou. Dražobná zábezpeka zložená na účet bude záujemcom, ktorí nie sú vydražiteľom, vrátená do troch pracovných dní po skončení dražby. Dražobná zábezpeka zložená v hotovosti alebo šekom bude vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby. - SPÔSOB ZAPLATENIA NAJVYŠŠIEHO PODANIA: Na zaplatenie najvyššieho podania súdny exekútor určuje lehotu 20 dní odo dňa udelenia príklepu. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie najneskôr do 20 dní odo dňa udelenia príklepu na osobitný účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN SK41 0200 0000 0032 0901 0051, VS 12202. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti (§ 143 ods. 1 Exekučného poriadku). Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75 % najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku. O dražbe upovedomí exekútor aj vydražiteľa v pôvodnej dražbe. Tento vydražiteľ je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že nezaplatil najvyššie podanie včas. Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty. Súdny exekútor vyzýva: 1.) Všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Upozorňujeme, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2.) Veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Upozorňujeme, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3.) Všetkých ktorých sa to týka, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, sa preukázalo pred začatím dražby. Upozorňujeme, že inak by takéto práva nemohli byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý je dobromyseľný. 4.) Aby v termíne určenom v tejto dražobnej vyhláške bola záujemcom umožnená obhliadka nehnuteľnosti za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Súdny exekútor upozorňuje: 1.) Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. 2.) Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. 3.) Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznúcej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. 4.) Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom pôvodného vlastníka. Dražitelia, účastníci konania, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. Poučenie: Proti dražobnej vyhláške nie sú prípustné námietky, ani žiadny opravný prostriedok.